Skip links

Formularz rekrutacji

  Formularz do pobrania

  INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH
  dla rodziców/opiekunów prawnych oraz uczniów liceum

  Wspólnicy Spółki cywilnej „Milenium S.C.” z siedzibą w Legionowie (zwanej dalej „Administratorem”), na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO – informują, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Milenium S.C. Paulina Petrykat – Żmijewska, Helena Olkucka, Robert Olkucki, 05-120 Legionowo, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 47, adres e-mail: sekretariat@szkolalegionowo.pl, nr telefonów: 22 774 26 62, 22 782 45 64.
  2. Państwa dane osobowe oraz dane osobowe uczniów przetwarzane są w celach:
    • wykonania zawartej umowy;
    • kontaktowych w związku z zawartą umową i sprawowaniem opieki nad Państwa dzieckiem/dziećmi pod warunkiem wyrażenia przez Państwa określonych zgód;
    • promocyjno-informacyjnych pod warunkiem wyrażenia przez Państwa określonych zgód;
    • realizacji zadań publicznych związanych z edukacją;
    • wykonania przez Administratora obowiązków prawnych względem instytucji państwowych w związku z wykonaniem umowy;
    • windykacyjnych, w sytuacji niewywiązania się przez Państwa z zobowiązań na rzecz Administratora (np. opóźnień w płatnościach);
    • zabezpieczenia i ochrony przed roszczeniami;
  1. Administrator przetwarza Państwa dane na podstawie:
    • udzielonych dobrowolnie zgód na przetwarzania danych (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
    • zawartych umów lub podjęcia czynności zmierzających do ich zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
    • obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
    • zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e)
    • realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Za prawnie uzasadniony interes Administrator uznaje zabezpieczenie swoich roszczeń względem Państwa oraz ochronę przed ewentualnymi roszczeniami z Państwa strony.
  1. Odbiorcą Państwa danych oraz danych ucznia mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie m.in.: obsługi kadrowo-księgowej, obsługi aplikacji Librus Synergia oraz instytucje państwowe, uznawane za odbiorców danych.
  2. Nie jest możliwe precyzyjne określenie jak długo Administrator będzie przetwarzał Państwa dane ze względu na mnogość regulacji prawnych w tym zakresie.
  3. Posiadają Państwo następujące prawa: prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie, chyba że przetwarzanie Państwa danych odbywa się w celu wykonywania umowy przez Administratora lub w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych.
  4. Mają także Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  5. Podanie przez Państwa danych wskazanych w umowie i załączniku kwestionariusz osobowy jest warunkiem koniecznym do zawarcia i należytego wykonania umowy przez Administratora. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, a ich przetwarzanie zależne od Państwa zgody.