Skip links

Statut

Statut

Statut Niepublicznego Liceum językowego Academy of the future w Legionowie

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz.59)

ROZDZIAŁ 1
NAZWA, SIEDZIBA I ORGAN PROWADZĄCY LICEUM

§ 1

1. Liceum nosi nazwę: Niepubliczne Liceum Językowe Academy of the Future,
zwane dalej Liceum.
2. Siedziba Liceum: 05-120 Legionowo, ul. Parkowa 27b
3. Dla celów organizacyjnych i finansowych Liceum włączone jest do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego “Milenium”
4. Organem prowadzącym Liceum jest Helena Olkucka, Robert Olkucki, Paulina Petrykat Żmijewska – wspólnicy spółki cywilnej Milenium s.c. z siedzibą 05-120 Legionowo ul. Piłsudskiego 47
5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad działalnością Liceum jest Kurator Oświaty w Warszawie
6. Statut Liceum jest jego podstawowym aktem prawnym regulującym działalność. Regulaminy tworzone na jego podstawie muszą być zgodne ze Statutem Liceum.
7. Nazwa Liceum jest używana w pełnym brzmieniu.
8. Liceum wpisane jest do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonej przez Starostę Powiatu Legionowskiego

§ 2

1.Organ Prowadzący Liceum sprawuje nadzór nad jego działalnością w zakresie spraw finansowych, administracyjnych i pedagogicznych, a w szczególności:

 1. prawidłowości dysponowania przyznanymi Liceum środkami finansowymi oraz gospodarowania mieniem,
 2. przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa, higieny pracy pracowników oraz uczniów,
 3. przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy w Liceum,
 4. przestrzegania przepisów prawa oświatowego – realizacji podstawy programowej, zasad oceniania, promowania i klasyfikowania, prowadzenia dokumentacji,
 5. przestrzegania praw dziecka i praw ucznia.

2. Do zadań Organu Prowadzącego Liceum należy:

 1. zapewnienie odpowiednich warunków działania Liceum w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
 2. zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej, prawnej i organizacyjnej Liceum,
 3. wyposażenie placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, wychowania i innych zadań statutowych,
 4. zapewnienie środków finansowych na realizację statutowych zadań Liceum,
 5. zatrudnianie i odwoływanie dyrektora Liceum,
 6. zatrudnianie nauczycieli i pracowników administracyjnych oraz obsługi,
 7. podejmowanie decyzji w sprawie wysokości czesnego i wpisowego, a także zatwierdzanie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w Liceum,
 8. decydowanie w sprawach udziału Liceum w większych przedsięwzięciach organizowanych poza siedzibą Liceum, np. akcjach charytatywnych, festiwalach, festynach, wymianie młodzieży, wyjazdach na staż,
  i
 9. zatwierdzenie Misji Liceum,
 10. opiniowanie Zasad Wewnątrzszkolnego Oceniania (ZWO), Programu Profilaktyczno – Wychowawczego, Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego (WSDZ)
 11. umożliwienie uczniom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.
§ 3

1. Liceum posiada status szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej.
2. Nauka w Liceum jest odpłatna.
3. Czas trwania cyklu kształcenia w szkole wynosi cztery lata.

ROZDZIAŁ 2
CELE I ZADANIA LICEUM

§ 4

1. Liceum realizuje zasady zawarte w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, Powszechnej
Deklaracji Praw Człowieka i Konwencji o Prawach Dziecka, przestrzega praw ucznia
oraz upowszechnia wiedzę o tych prawach poprzez:

 1. spotkania z psychologiem, pedagogiem, doradcą zawodowym,
 2. spotkania z zaproszonymi gośćmi,
 3. rozmowy z wychowawcą,
 4. zajęcia dydaktyczne,
 5. stronę internetową lub tablice informacyjne.

2. Liceum realizuje cele i zadania wyznaczone w przepisach prawa oświatowego, a w szczególności: wizję i misję Liceum, opisaną w dokumencie “The way of the future”- koncepcja szkoły. (zał.1), Program Wychowawczo-Profilaktyczny (zał.2), Ocenianie Wewnątrzszkolne (zał.3), Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (zał.4)
3. Liceum umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających im przystąpienie do egzaminu maturalnego i uzyskania świadectwa ukończenia Liceum.
4. Liceum kształtuje środowisko wychowawcze, które tworzą nauczyciele oraz inni pracownicy, uczniowie i rodzice/opiekunowie prawni uczniów, sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w prawie oświatowym, stosownie do warunków Liceum i wieku uczniów poprzez:

 1. realizację zadań wynikających z charakteru Liceum,
 2. realizację zadań wynikających z przyjętego Ceremoniału opisanego w Regulaminie Ceremoniału (zał.6)
 3. przestrzeganie przyjętego systemu wartości i zasad,
 4. współpracę z ambasadorami, patronami oraz z instytucjami społecznymi, kulturalnymi, jak również z absolwentami Liceum.

5. Liceum zapewnia wysoki poziom nauczania, uwzględniający indywidualizację procesu kształcenia oraz dostosowanie metod postępowania do różnic indywidualnych uczniów,
6. Liceum dąży do wszechstronnego rozwoju osobowości uczniów poprzez tworzenie systemu wychowawczego akceptowanego przez uczniów, kształtującego pozytywne postawy moralne i obywatelskie, takie jak godność osobista i honor oraz umożliwia rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów.
7. Liceum rozwija współpracę rodziców i nauczycieli, ukierunkowaną na osiągnięcie spójności oddziaływań wychowawczych.
8. W realizacji swoich zadań Liceum współpracuje ze środowiskiem lokalnym.
9. Liceum wychowuje i kształci poprzez:

 1. inspirowanie uczniów do aktywnego i twórczego uczestnictwa w dorobku kultury narodowej i światowej,
 2. wychowanie uczniów w poszanowaniu historii, tradycji i kultury narodowej przy zachowaniu szacunku dla innych kultur,
 3. aktywność uczniów w działaniach służących ochronie przyrody,
 4. rozwijanie wśród młodzieży szkolnej kultury fizycznej i kształtowanie nawyków uprawiania sportu i turystyki,
 5. kształtowanie postaw współpracy koleżeńskiej, odpowiedzialności, szacunku dla rodziny i osób starszych wiekiem,
 6. realizowanie zadań wychowawczych, mających na celu działania prozdrowotne,
 7. umożliwienie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
 8. Kształtuje u uczniów postawy przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjające aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych.
 9. upowszechnia wśród uczniów wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtuje właściwe postawy wobec zagrożeń, w tym związanych z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych, i sytuacji nadzwyczajnych.
 10. rozwijanie umiejętności społecznych ucznia przez udział w debatach, spotkaniach z przedstawicielami władz samorządowych i wybitnymi przedstawicielami życia publicznego, ambasadorami liceum, koncertach symfonicznych, spektaklach teatralnych, seansach filmowych, zawodach sportowych, wycieczkach turystyczno-krajoznawczych oraz różnego typu konkursach i olimpiadach.

10. Liceum organizuje konsultacje indywidualne nauczycieli, zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności z nauką, zajęcia rozwijające talenty lub kółka zainteresowań dla wszystkich uczniów.

§ 6

1. Wszystkie działania podejmowane przez szkołę, muszą mieć na celu dobro i bezpieczeństwo uczniów i gwarantować członkom społeczności szkolnej – uczniom, nauczycielom, rodzicom (prawnym opiekunom), obsłudze i administracji, poszanowanie ich godności i praw.
2. Liceum dba o bezpieczeństwo uczniów i chroni ich zdrowie przez osoby za to odpowiedzialne.

2.1. Za bezpieczeństwo uczniów w Liceum odpowiadają:

 1. podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych – nauczyciele prowadzący te zajęcia;
 2. w czasie przerw międzylekcyjnych – nauczyciele zgodnie z opracowanym planem dyżurów;
 3. w szatni przed przybyciem nauczyciela na dyżur – woźne;
 4. w przebieralniach – nauczyciele wychowania fizycznego;
 5. w czasie dyskotek i imprez szkolnych – nauczyciel organizator i nauczyciele wyznaczeni przez Dyrektora Szkoły;
 6. na boisku szkolnym – nauczyciele wychowania fizycznego;
 7. na wycieczkach poza terenem szkoły – kierownik wycieczki i opiekunowie grupy;
 8. w czasie zawodów sportowych – nauczyciele wychowania fizycznego.

2.2. Uczniowie są zobowiązani do wykonywania ich poleceń i wskazówek, jak również do zgłaszania nauczycielom lub innym pracownikom szkoły naruszenia zasad bezpieczeństwa.
3. Szczegółowe zasady dotyczące zapewnienia uczniom i pracownikom Liceum bezpieczeństwa znajdują się w dokumencie “Bezpieczeństwo w szkole. Procedury i regulaminy” (zał.5), w którym określono m.in. zasady korzystania z pracowni przedmiotowych, sali informatycznej, sali gimnastyczno – rekreacyjnej, a także postępowanie w razie wypadku i sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, przestępczością i demoralizacją młodzieży

§ 7

1. Liceum spełnia warunki ustawowe przewidziane dla szkół niepublicznych, to jest:

 1. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,
 2. realizuje program nauczania zawierające podstawę programową kształcenia ogólnego,
 3. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności przewidzianych dla uczniów w programie nauczania i przygotowuje ich do podjęcia kształcenia w szkole wyższej.

ROZDZIAŁ 3

ZASADY OGÓLNE

§ 8

1. Plany zajęć i programy nauczania dostosowane są do czteroletniego cyklu kształcenia.
2. W liceum realizuje się zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązujących zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania liceum publicznego danego typu.
3. Ustala się zasady oceniania i klasyfikowania i promowania uczniów zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami.
3.1. Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów regulują Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WZO) – załącznik nr 3 do Statutu Szkoły
4. Liceum prowadzi dokumentację obowiązującą w liceach niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych.
5. Liceum prowadzi dokumentację przebiegu nauczania w wersji elektronicznej, w formie dziennika elektronicznego.
5.1. Szczegółowe zasady prowadzenia dziennika elektronicznego regulują „Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego”(zał. 7) oraz ogólne przepisy prowadzenia dokumentacji szkolnej.
6. W Liceum funkcjonuje Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (zał.4) dotyczący wyboru kierunków kształcenia oraz planowania kariery zawodowej uczniów.
6.1. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia są prowadzone:

 1. w ramach lekcji do dyspozycji wychowawcy;
 2. w ramach lekcji z podstaw przedsiębiorczości;
 3. w ramach spotkań z rodzicami uczniów;

d) przez udział w organizowanych przez szkołę spotkaniach z przedstawicielami właściwych instytucji.
6.2. Celem wewnątrzszkolnego systemu doradztwa jest:

 1. przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i dalszego kształcenia;
 2. przygotowanie młodzieży do radzenia sobie w sytuacjach bezrobocia i adaptacji do
  nowych warunków pracy;
 3. przygotowanie ucznia do roli pracownika;
 4. pomoc rodzicom w efektywnym wspieraniu dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.

7. Szkolny zestaw programów nauczania, Program Wychowawczo-Profilaktyczny, Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego tworzą spójną całość. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego nauczyciela.
7. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oprócz przewidzianych przez MEN poszerzone zostaną o następujące pozycje:

 1. w klasie o profilu językowo – naukowym: języków obcych, języka polskiego, matematyki i fizyki,
 2. w klasie o profilu językowo – medycznym: języków obcych, języka polskiego, chemii i biologii,
 3. w klasie o profilu językowo – ekonomicznym: języków obcych, języka polskiego, geografii i matematyki,
 4. w klasie o profilu językowo – prawnym: języków obcych, języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie,

w klasie o profilu językowo – sportowym: języków obcych, języka polskiego i wychowania fizycznego,

 • oraz współpracę dydaktyczną ze szkołami językowymi, uczelniami wyższymi, ambasadorami i patronami.
  8. Ilość dodatkowych godzin ustala Organ Prowadzący Liceum na dany rok szkolny bądź cykl edukacyjny w ramach posiadanych środków.
  9. W zależności od potrzeb, po ustaleniach z Organem Prowadzącym Liceum organizuje dodatkowe odpłatne zajęcia pozalekcyjne.
  10. Szkolna oferta dydaktyczno-wychowawcza obejmuje:

 

 1. nauczanie indywidualne dla uczniów spełniających warunki określone w odrębnych przepisach,
 2. zajęcia dodatkowe,
 3. zajęcia wyrównawcze,
 4. wymiany zagraniczne,
 5. wyjazdy i obozy naukowe,
 6. doradztwo zawodowe.

11. Liceum organizuje za dodatkową odpłatnością nieobowiązkowe wyjazdy i obozy edukacyjno-naukowe w kraju i za granicę. Liceum zapewnia opiekę dydaktyczno-wychowawczą uczniom w trakcie wyjazdu.
14. Oddział klasowy składa się maksymalnie z 18 uczniów.
15. Każdym oddziałem klasowym opiekuje się nauczyciel-wychowawca.
16. Organizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych może ulegać modyfikacji po konsultacji z Radą Pedagogiczną

§ 9

POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA
Liceum organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom.
1.1 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka.
1.2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
1.3. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele, nauczyciele wychowawcy oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i doradcy zawodowi.
1.4. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we współpracy z:
rodzicami uczniów,
poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli,
innymi szkołami i placówkami,
organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.
1.5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:

 1. ucznia,
 2. rodziców ucznia,
 3. nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem,
 4. poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej.

1.6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie:

 1. zajęć rozwijających uzdolnienia,
 2. zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,
 3. socjoterapeutycznych, innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
 4. zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej.
 5. porad i konsultacji.

1.7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

WOLONTARIAT

§ 10

1.Sposób organizacji i realizacji zadań z zakresu wolontariatu w liceum.

1.1. Wolontariat oznacza działanie, którego celem jest dobro innych osób lub instytucji, wykonywane z własnej woli i bez wynagrodzenia oraz skierowane do ludzi spoza kręgu przyjaciół, rodziny lub koleżeństwa.
1.2. Wolontariat jest elementem programu wychowawczo – profilaktycznego liceum.
1.3. Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu.
1.4. Działania w ramach wolontariatu podejmowane są poza czasem przeznaczonym na realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
1.5. Działania podejmowane w ramach wolontariatu liceum wynikają
z następujących czynników:
zapotrzebowania na wsparcie wolontaryjne w społeczności lokalnej, w której znajduje się liceum;
możliwości realizacji wolontariatu, zależnej od poziomu kompetencji i wieku uczniów, podejmujących działalność wolontaryjną.
1.6. W liceum działa Szkolne Koło Wolontariatu, które zrzesza uczniów liceum, nie wykluczając tych, którzy równocześnie należą do innych organizacji, stowarzyszeń.
1.7. Szkolne Koło Wolontariatu może podejmować wolontariat:
stały, poprzez systematycznie oferowane wsparcie i wykonywanie pracy, w sposób zaplanowany i cyklicznie zorganizowany w czasie;
b) akcyjny, wyrażający się w jednorazowym wspieraniu określonej akcji, organizacji zbiórek, pomocy w organizowaniu wydarzeń dla różnych grup osób potrzebujących.
1.8. Opiekę nad Szkolnym Wolontariatem sprawuje wyznaczony przez Dyrektora liceum nauczyciel, wspierający podejmowane przez wolontariuszy działania i czuwający nad tym, by działalność Koła Wolontariatu była zgodna ze Statutem Szkoły.
1.9. Miejscem działania organizacji Szkolnego Koła Wolontariatu jest siedziba liceum.
1.10. Członkiem Szkolnego Koła Wolontariatu może być każdy uczeń, który włączył się w jego pracę i wyraża chęć pełnego w nim uczestnictwa, głównie przez wypełnianie obowiązków wynikających z regulaminu Koła.
1.11. Działalność Szkolnego Koła Wolontariatu opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
1.12. W działalność Szkolnego Koła Wolontariatu mogą włączać się (w razie potrzeby) członkowie nie zrzeszeni.
1.13. Prawa wolontariusza:

 1. zgłaszanie własnych propozycji, inicjatyw;
 2. podejmowanie pracy w wymiarze nieutrudniającym nauki w szkole, pracy w domu i odpoczynku;
 3. wsparcia ze strony opiekuna Szkolnego Koła Wolontariatu oraz członków szkolnego wolontariatu;
 4. otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonywanej pracy, jeżeli systematycznie brał udział w spotkaniach i zebraniach Koła oraz aktywnie uczestniczył w pracy wolontariatu;
 5. rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu po uprzedzeniu opiekuna Szkolnego Koła Wolontariatu.

1.14. Obowiązki wolontariusza:

 1. dążenie do urzeczywistnienia w sobie ducha wolontariusza, który niesie pomoc zawsze tam, gdzie sytuacja tego wymaga;
 2. wykonywania pracy na rzecz Szkolnego Koła Wolontariatu i prac podejmowanych przez Koło;
 3. uczestniczenia w spotkaniach i zebraniach Szkolnego Koła Wolontariatu;
 4. troszczenie się o rozwój Koła.

ROZDZIAŁ 4
ORGANIZACJA PRACY LICEUM

§ 11

1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odpowiednie przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
2. Liceum przyjmuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania oraz wydawania świadectw zgodnie z rozporządzeniami MEN.

§ 12

1. Co roku obchodzone jest Święto Szkoły. Decyzję o terminie, w którym obchodzone będzie święto podejmuje każdorazowo Organ Prowadzący Szkołę w porozumieniu z Dyrektorem Liceum i Radą Pedagogiczną.
2. Formę obchodzenia święta ustala Dyrektor Liceum w porozumieniu z Radą Pedagogiczną
3. Dzień 14 października – Dzień Edukacji Narodowej – zgodnie z Kartą Nauczyciela, jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Formę jego obchodzenia określa Rada Pedagogiczna.

§ 13

1. Okresem przeznaczonym na realizację programu nauczania danej klasy jest rok szkolny, który dzieli się na dwa okresy zakończone klasyfikacją, stanowiącą podsumowanie osiągnięć szkolnych uczniów.
2. Nauka w Liceum odbywa się przez 5 dni w tygodniu.
3. W godzinach popołudniowych organizowane są płatne i nieodpłatne zajęcia pozalekcyjne.
4. Zajęcia lekcyjne określa szkolny plan nauczania na bazie ramowego planu nauczania.
5. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, ale ze względu na bloki tematyczne czas lekcji może być wydłużony lub skrócony.
6. Praca dydaktyczno-wychowawcza może się opierać na programach autorskich.
7. Niektóre zajęcia obowiązkowe oraz koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym np. w formie wycieczek i wyjazdów oraz obozów dydaktyczno-naukowych.

§14

1. Liceum zapewnia uczniom opiekę od godz. 7.15 do zakończenia zajęć edukacyjnych codziennie od poniedziałku do piątku.
2. Liceum zapewnia uczniom możliwość korzystania z płatnego wyżywienie. O wyborze firmy cateringowej oraz o wysokości opłat za wyżywienie decyduje Organ Prowadzący Szkołę

ROZDZIAŁ 5

ORGANY LICEUM I ICH ZADANIA

DYREKTOR

§15

1. Dyrektor sprawuje w Liceum nadzór pedagogiczny w rozumieniu art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe.
2. Do zadań Dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy Liceum, a w szczególności:

 1. tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Liceum,
 2. kształtowanie twórczej atmosfery pracy w Szkole, właściwych warunków pracy i stosunków pracowniczych,
 3. organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogiczną dla ucznia i jego rodziców,
 4. przedkładanie do zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej projektów Planów pracy Szkoły, kierowanie ich realizacją oraz składanie okresowych sprawozdań z ich realizacji,
 5. ustalanie, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, organizacji pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 6. przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
 7. przydzielanie nauczycielom, w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną, prac i zajęć, zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym,
 8. wstrzymywanie wykonania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i powiadamiania o tym organu sprawującego nadzór pedagogiczny
 9. współpraca z samorządem uczniowskim,
 10. powoływanie celowych zespołów wychowawczych, zespołów przedmiotowych lub innych zespołów problemowo-zadaniowych składających się z nauczycieli, jako ciał doradczych i opiniujących; powoływanie przewodniczących tych zespołów,
 11. zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz ich doskonaleniu zawodowym,
 12. realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli, z awansem zawodowym nauczycieli i opieką nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, określonych w odrębnych przepisach,
 13. realizowanie, organizacja i koordynacja zadań wynikających ze współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną,
 14. załatwianie spraw osobowych pracowników Szkoły,
 15. nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli oraz prawidłowego wykorzystania druków szkolnych,
 16. organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego,
 17. reprezentowanie szkoły na zewnątrz oraz podejmowanie decyzji finansowych w zakresie swego umocowania udzielonego przez Organ Prowadzący Szkołę
 18. określanie warunków pracy oraz zakresu obowiązków pracowników,
 19. wnioskowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Szkoły do Organu Prowadzącego Szkołę,
 20. dopuszczanie do użytkowania programów nauczania na pisemny wniosek nauczyciela lub nauczycieli,
 21. zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy –
  zgodnie z przepisami BHP i ppoż.

3. Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień Dyrektora ustala Organ Prowadzący Liceum
4. Dyrektor, po podjęciu uchwały przez Radę Pedagogiczną w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów Szkoły, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego, występuje do Organu Prowadzącego Liceum z wnioskiem o rozwiązanie umowy o kształcenie ucznia.
5. Dyrektor ma prawo wystąpić z wnioskiem do Organu Prowadzącego o rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem, który nie wywiązuje się z przydzielonych mu zadań i obowiązków szkolnych.
6. Dyrektor ma obowiązek wystąpienia Organu Prowadzącego Szkołę o rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem/pracownikiem, który prowadzi niegodne działania podważające autorytet Organu Prowadzącego Szkołę lub uderza w dobre imię Liceum
7. Dyrektora Szkoły zatrudnia i rozwiązuje z nim umowę o pracę Organ Prowadzący Szkołę

WICEDYREKTOR

§ 16

1. Wicedyrektor Szkoły wykonuje zadania zgodnie z ustalonym podziałem kompetencji między nim a Dyrektorem.
2. W przypadku nieobecności Dyrektora zastępuje go Wicedyrektor.
3. Wicedyrektor w szczególności:

 1. współkieruje i nadzoruje bieżącą działalność wychowawczo-dydaktyczną Szkoły,
 2. przygotowuje wspólnie z komisjami powołanymi przez Radę Pedagogiczną projekt Planu rozwoju, Plan pracy Szkoły, harmonogram zajęć oraz inne plany wymagane przez władze oświatowe, składa okresowe sprawozdania,
 3. przygotowuje przydział czynności nauczycieli na bieżący rok szkolny,
 4. współdecyduje o organizacji zajęć dodatkowych,
 5. wspomaga Dyrektora w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego
 6. kontroluje i nadzoruje przebieg awansu zawodowego nauczycieli,
 7. nadzoruje rozliczanie godzin ponadwymiarowych i zastępstw doraźnych oraz związaną z tym dokumentację finansową,
 8. organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli,
 9. prowadzi obserwacje nauczycieli zgodnie z opracowanym szczegółowym harmonogramem obserwacji,
 10. współorganizuje przeprowadzenie rekrutacji uczniów na kolejny rok szkolny,
 11. nadzoruje bezpieczeństwo wycieczek szkolnych i zajęć w terenie oraz bezpieczeństwo i higienę pracy w Szkole,

4. Szczegółowy zakres zadań dla nauczycieli powołanych do pełnienia funkcji kierowniczej znajduje się w zakresie obowiązków wicedyrektora.
5. W przypadku nieobecności Dyrektora i Wicedyrektora Szkoły zastępuje go inny nauczyciel, wyznaczony przez Dyrektora lub Organ Prowadzący Szkołę
6. Wicedyrektora Szkoły zatrudnia i rozwiązuje z nim umowę o pracę Organ Prowadzący Szkołę

RADA PEDAGOGICZNA

§17

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły, którego zadaniem jest rozpatrywanie, ocenianie i rozstrzyganie spraw związanych z nauczaniem, wychowaniem i działalnością opiekuńczą.
2. Radzie Pedagogicznej przewodniczy Dyrektor.
3. Kompetencje i zadania Rady Pedagogicznej:

 1. podejmuje uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
 2. może podejmować uchwały w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów Szkoły, w przypadkach określonych w Statucie,
 3. podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
 4. podejmuje uchwały w sprawach pedagogicznych,
 5. zatwierdza i opracowuje Plan pracy Szkoły,
 6. zatwierdza i opracowuje Plan rozwoju Szkoły,
 7. uchwala i dokonuje zmian w Ocenianiu Wewnątrzszkolnym
 8. uchwala i dokonuje zmiany w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym,
 9. opiniuje program z zakresu kształcenia,
 10. wnioskuje do Organu Prowadzącego Szkołę o wprowadzenie zmian do niniejszego Statutu.

4. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:

 1. Dyrektor Szkoły jako przewodniczący,
 2. wszyscy zatrudnieni w Liceum nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni,
 3. pedagog, psycholog, logopeda i inni specjaliści zatrudnieni w szkole.

5. Na wniosek Dyrektora w zebraniach Rady lub określonych jej punktach mogą uczestniczyć z głosem doradczym:

 1. przedstawiciele samorządu uczniowskiego,
 2. pracownicy ekonomiczni, administracyjni i obsługi Szkoły,
 3. zaproszeni goście.

6. Zebrania Rady są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w celu zatwierdzania wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w razie bieżących potrzeb na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Dyrektora Szkoły, organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
7. Posiedzenia Rady są protokołowane, a uczestnicy Rady są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej z przebiegu posiedzeń.
8. Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy jej członków – o tajnym lub jawnym sposobie głosowania decyduje Rada Pedagogiczna.
9. Dyrektor Szkoły może wstrzymać wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej, jeżeli stwierdzi, że są one niezgodne z przepisami prawa.
10. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z Organem Prowadzącym uchyla uchwałę Rady Pedagogicznej w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

§18

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.
2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
3. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej, Dyrektorowi lub Radzie Rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły.
4. Samorząd Uczniowski ma prawo do:

 1. jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
 2. organizowania życia szkolnego z możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
 3. organizowania, w porozumieniu z Dyrektorem, działalności oświatowej, kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi Szkoły,
 4. redagowania i wydawania gazetki szkolnej, a także wybierania nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,
 5. wyboru Rzecznika Praw Ucznia.
 6. podejmowania działań wolontaryjnych oraz tworzenie Klubu Wolontariatu.

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW LICEUM

§19

1. Każdy organ szkoły działa samodzielnie i podejmuje decyzje w granicach posiadanych kompetencji, zgodnie z prawem oświatowym i ze statutem szkoły.
2. Współpraca organów szkoły odbywa się we wszystkich obszarach funkcjonowania szkoły, a w szczególności: w zakresie edukacji i wychowania, organizacji pracy szkoły, organizacji przestrzeni szkoły i terenu wokół niej.
3. Relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu.
4. Współpraca odbywa się poprzez:
1) wzajemne informowanie – samorząd uczniowski rada pedagogiczna są na bieżąco informowani o tym, co się dzieje w szkole i jakie są zamierzenia dyrektora, samorząd uczniowski i rada pedagogiczna informują dyrektora o swoich potrzebach i zamierzeniach;
2) konsultacje – dyrektor i rada pedagogiczna dają samorządowi uczniowskiemu możliwość wypowiedzenia się na temat planowanych działań i decyzji;
3) współdecydowanie – polega na pełnym partnerstwie pomiędzy dyrektorem, radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim, wszystkie organa są zaangażowane w proces decydowania o proponowanych rozwiązaniach i podejmowania na ich podstawie wspólnych działań, za które wszyscy biorą pełną odpowiedzialność;
4) decydowanie – po przekazaniu przez dyrektora i radę pedagogiczną na wykonanie określonego zadania władzy w danym obszarze uczniom , samorząd uczniowski samodzielnie podejmują decyzje, jedynie informując dyrektora szkoły i radę pedagogiczną o jej kształcie.
5. Celem i efektem współpracy organów szkoły powinny być w szczególności:
1) stwarzanie w szkole przestrzeni do dialogu i współpracy dla uczniów, nauczycieli, rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego;
2) dążenie do wzrostu identyfikacji uczniów i rodziców ze szkołą;
3) pogłębianie poczucia współodpowiedzialności za szkołę;
4) wspólne rozwiązywanie szkolnych problemów oraz świętowanie sukcesów;
5) eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań;
6) wspólne opracowywanie i realizowanie koncepcji pracy szkoły.
6. Żaden z organów szkoły nie powinien inicjować sytuacji spornych dotyczących spraw szkoły i społeczności szkolnej.
7. Dyrektor szkoły ma prawo wydawać zalecenia wszystkim organom szkoły, jeżeli ich działalność narusza interesy szkoły i nie służy jej rozwojowi i dobremu imieniu.
8. W celu zapobiegania sporom w szkole może być opracowana szkolna polityka informacyjna zawierająca zasady wzajemnego informowania się organów i szczegółowe zasady współpracy.
9. Każdy organ powinien dążyć do jak najszybszego, polubownego rozstrzygania spornych spraw wewnątrz szkoły, kierując się zasadą obiektywizmu i z zachowaniem następujących zasad:
1) kluczowe problemy szkoły są rozwiązywane we wspólnym działaniu przedstawicieli poszczególnych organów;
2) każdy organ rozstrzyga sprawy sporne pomiędzy swoimi członkami;
3) sprawy sporne pomiędzy nauczycielami a uczniami rozstrzyga dyrektor szkoły, który może w tym zakresie współpracować z przewodniczącym samorządu uczniowskiego;
4) w przypadku braku porozumienia organów na poziomie szkoły kompetencje do rozpatrzenia wszelkich sporów ma organ prowadzący szkołę, sprawę do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu przekazuje dyrektor szkoły.
10. Dyrektor szkoły przyjmuje i rozpatruje wnioski i skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych:
1) na piśmie za pośrednictwem sekretariatu szkoły;
2) ustnie do protokołu w wyznaczonym na dany okres terminie.
3) Rada Pedagogiczna może złożyć skargę na działania dyrektora szkoły do Organu Prowadzącego szkołę.

ROZDZIAŁ 6

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY LICEUM

§ 20

1. Na stanowiskach nauczycielskich mogą być zatrudniani pracownicy posiadający wymagane prawnie kwalifikacje.
2. Tygodniowy wymiar czasu pracy nauczycieli ustala Dyrektor Szkoły, zgodnie z umową o pracę zawartą z Organem Prowadzącym.
3. Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz są odpowiedzialni za jakość tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych ich opiece uczniów.
4. Nauczyciele mają obowiązek uczestniczyć raz na trzy lata w warsztatach, kursach
dokształcających lub kursach kwalifikacyjnych oraz innych, aby doskonalić swoje umiejętności i podnosić kwalifikacje zawodowe.
5. W Szkole jest powoływany Wicedyrektor. Zakres czynności Wicedyrektora określa Dyrektor oraz

§ 16 niniejszego Statutu.

ZADANIA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA I WYCHOWAWCY

§ 21

1. Za realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Liceum odpowiada Dyrektor i Rada Pedagogiczna.
2. W celu realizacji swych zadań dydaktycznych Dyrektor powołuje Zespoły Przedmiotowe składające się z nauczycieli danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych.
2.1.Cele i zadania zespołów obejmują:

 1. wybór programów nauczania i współdziałanie w ich realizacji,
 2. opiniowanie programu nauczania lub opracowanie programu własnego,
 3. uzgadnianie sposobu realizacji wybranego programu nauczania,
 4. korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych,
 5. opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów,
 6. opracowanie metod badania wyników nauczania.
 7. tworzenie narzędzi pomiaru dydaktycznego,
 8. opieka nad nauczycielem rozpoczynającym pracę i awans zawodowy,

3. W celu realizacji zadań wychowawczych Dyrektor powołuje Zespół Wychowawczy składający się z wychowawców wszystkich oddziałów oraz z pedagoga lub psychologa.
3.1.Do zadań Zespołu Wychowawczego należy:

 1. opracowanie projektu Programu wychowawczo-profilaktycznego,
 2. monitorowanie realizacji Programu wychowawczo-profilaktycznego,
 3. opracowanie szczegółowych kryteriów i zasad oceniania zachowania uczniów,
 4. opracowanie i zatwierdzanie procedur nagradzania i karania uczniów, analizowanie i przedstawianie Radzie Pedagogicznej wniosków z analizy efektów pracy wychowawczej Liceum,
 5. omawianie bieżących spraw i wspólne rozwiązywanie problemów.

4. Pracami zespołów kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora
5. Przewodniczący zespołu odpowiedzialny jest za opracowanie szczegółowego programu pracy oraz jego systematyczną działalność.

6. Obowiązkiem nauczyciela jest:

 1. realizowanie programów nauczania, wychowania i opieki według jego najlepszej wiedzy i woli oraz realizowanie zadań organizacyjnych wyznaczonych w Planie pracy Liceum oraz zgodnie z Kartą Nauczyciela,
 2. odpowiadanie za jakość Liceum i wyniki swojej pracy, która ma wpływać na całokształt placówki,
 3. jasne sformułowanie wymagań wobec uczniów, udzielanie uczniom i ich rodzicom
  informacji o postępach i uzyskanych ocenach z nauki i zachowania,
 4. udzielanie uczniom wsparcia i indywidualnych konsultacji,
 5. udział w Zebraniach Rady Pedagogicznej, Zespołu Wychowawczego, Zespołów Przedmiotowych, współudziału w wyborach i działaniach organów Liceum,
 6. udział w zebraniach i indywidualnych konsultacjach z rodzicami zgodnie z ustalonym harmonogramem,
 7. zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas zajęć szkolnych obowiązkowych i innych,
 8. udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie ich potrzeb,
 9. rozwijanie i ukierunkowanie zdolności i zainteresowań uczniów oraz udzielanie im wszechstronnej pomocy,
 10. efektywne wykorzystanie czasu lekcji i pomocy dydaktycznych,
 11. dbałość o pomoce dydaktyczne, sprzęt i pomieszczenia szkolne,
 12. współpraca z wychowawcą klasowym oraz z pedagogiem/psychologiem szkolnym,
 13. powiadomienie wychowawcy, o braku postępów w nauce danego ucznia i zagrożeniu jego promowania w ramach obowiązkowych przedmiotów zgodnie z zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
 14. znajomość procedur szkolnych,
 15. zapoznawanie się z aktualnym prawem oświatowym,
 16. prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania,
 17. znajomość i przestrzeganie niniejszego Statutu,
 18. obowiązkowe uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, apelach szkolnych oraz uroczystościach i imprezach organizowanych przez Liceum,
 19. realizowanie zadań wynikających z obowiązującej podstawy programowej,
 20. składanie pisemnego wniosku do Dyrektora o zatwierdzenie programu nauczania.

7. Obowiązkiem wychowawcy jest:

 1. prowadzenie dokumentacji szkolnej: arkuszy ocen, dziennika lekcyjnego, kart ocen zachowania,
 2. dokonywanie w dzienniku lekcyjnym zapisu zawierającego: imię i nazwisko ucznia zagrożonego oceną niedostateczną, nazwę przedmiotu lub przedmiotów, z których uczeń jest zagrożony,
 3. uzyskanie potwierdzenia od rodzica dowodu przekazania informacji o zagrożeniu ucznia oceną niedostateczną, w formie własnoręcznego podpisu lub odbioru wiadomości przez rodzica w dzienniku elektronicznym obok wyszczególnionych informacji,
 4. w przypadku nieobecności rodziców na zebraniu wysyłanie informacji o przewidywanych ocenach niedostatecznych ucznia listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego,
 5. wspomaganie i inspirowanie działań zespołu uczniowskiego,
 6. działania umożliwiające rozwiązanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej,
 7. otoczenie wszechstronną pomocą każdego ze swoich wychowanków,
 8. planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia zespołowego, integrujące zespół uczniowski,
 9. współdziałanie z innymi nauczycielami uczącymi w jego klasie, poprzez uzgadnianie z nimi i koordynowanie ich działań wychowawczych wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka,
 10. utrzymanie kontaktu i współdziałanie z rodzicami swoich wychowanków w zakresie działań wychowawczych,
 11. współpraca z pedagogiem/psychologiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi odpowiednią pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności uczniów, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów,
 12. prowadzenie innej dokumentacji wynikającej z pełnienia wychowawstwa oraz przechowywanie jej do zakończenia cyklu edukacyjnego,
 13. przekazywanie Dyrektorowi, w terminie pięciu dni, informacji zwrotnej po każdym zebraniu z rodzicami w formie ustnej lub pisemnej.
 14. odnotowanie w dzienniku lekcyjnym, odejście oraz przyjęcie ucznia, w trakcie roku szkolnego,
 15. obowiązkowa opieka nad wychowankami w trakcie uroczystości i apeli szkolnych.

OPIEKA PSYCHOLOGA

§ 22

1.W celu wsparcia realizacji zadań wychowawczych Liceum zatrudnia psychologa
1.1. Do zadań psychologa należy:

 1. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
 2. określenie form i sposobów udzielania uczniów, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
 3. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
 4. podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu wychowawczo-profilaktycznego,
 5. planowanie i koordynowanie zadań związanych z wyborem przez ucznia dalszej drogi kształcenia,
 6. prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia,
 7. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli,
 8. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów,
 9. wspieranie wychowawców klas oraz Zespołu wychowawczego i innych zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach wynikających z Programu wychowawczo-profilaktycznego,
 10. ścisła współpraca z rodzicami (opiekunami prawnymi) ucznia oraz jego wychowawcą w zakresie wychowania,
 11. współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami opiekuńczo-wychowawczymi, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

PRAWA I OBOWIĄZKI RZECZNIKA PRAW UCZNIA

§ 23

1. Rzecznikiem Praw Ucznia jest nauczyciel wybrany za jego zgodą przez społeczność uczniowską zwykłą większością głosów.
2. Rzecznik Praw Ucznia może być odwołany przez Dyrektora Szkoły:

 1. w przypadku łamania przez Rzecznika Praw Ucznia przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz aktów wewnętrznych Szkoły,
 2. na wniosek Samorządu Uczniowskiego,
 3. na wniosek samego Rzecznika Praw Ucznia.

3. Kadencja Rzecznika Praw Ucznia trwa rok.
4. Rzecznik Praw Ucznia działa zgodnie ze Statutem Szkoły, Regulaminem Samorządu Uczniowskiego, Konwencją o Prawach Dziecka.
4.1. Celem jego działalności jest aktywne ingerowanie w życie szkoły wszędzie tam, gdzie naruszane są prawa ucznia i inicjowanie działań mających na celu ich ochronę.
4.2. Do zadań Rzecznika Praw Ucznia należy w szczególności:

 1. zapoznawanie uczniów ze Statutem Szkoły, Regulaminem Uczniowskiego oraz Konwencją o Prawach Dziecka,
 2. interwencja w razie naruszenia praw ucznia,
 3. kontrola realizacji i rozwiązywania spraw spornych:
 4. rozmowa ze stronami,
 5. współpraca z rodzicami, nauczycielami, uczniami,
 6. dokonywanie analizy i oceny znajomości przestrzegania i poszanowania praw ucznia w Liceum:
 7. rozpoznawanie potrzeb młodzieży w zakresie działalności samorządowej w liceum,
 8. organizowanie szkoleń i spotkań związanych z problematyką praw ucznia,
 9. współpraca z władzami samorządowymi, stowarzyszeniami, organizacjami oraz instytucjami zajmującymi się działalnością na rzecz praw dziecka.

4.3. Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do:

 1. działania w ramach obowiązujących regulaminów i trybu postępowania,
 2. wnioskowania do Organu Prowadzącego Szkołę jako organu uchwalającego Statut Liceum o wprowadzenie zmian zgodnych z prawami ucznia oraz o wprowadzenie zapisu chroniącego prawa ucznia,
 3. zapoznania z opinią strony konfliktu,
 4. uczestnictwa w roli obserwatora – na wniosek zainteresowanej strony – przy przeprowadzeniu egzaminów sprawdzających i klasyfikacyjnych,

w wyjątkowych sytuacjach, odstąpienia od podjęcia interwencji i przekazania sprawy Dyrektorowi Szkoły.
5. . Rzecznik podejmuje działania w przypadku stwierdzenia naruszenia praw uczniów na wniosek stron tzn. uczniów, nauczycieli, rodziców lub pracowników administracji szkoły.
6. Informacje uzyskane przez Rzecznika Praw Ucznia w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.

ROZDZIAŁ 7
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW I RODZICÓW

§ 24

1. Rodzice mają prawo do:

 1. rzetelnej informacji o postępach i ocenach nauki i zachowania ucznia,
 2. wsparcia ze strony Liceum w razie problemów wychowawczych,
 3. partnerskiego współdziałania, poprzez swoich przedstawicieli, z organami Szkoły.

2. Rodzice mają obowiązek:

 1. wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem godności dziecka i nie zaniedbywać ich,
 2. poświęcać swój czas i uwagę nauce dzieci, tak, aby wzmacniać wysiłki Szkoły skierowane na osiągnięcie celów nauczania i wychowania,
 3. dbać o regularne uczęszczanie dziecka do Szkoły, informować wychowawcę o przyczynach nieobecności ucznia na zajęciach,
 4. pisemnego usprawiedliwienia nieobecności dziecka bądź pisemnego zwolnienia z lekcji,
 5. angażowania się jako partnerzy w działania Szkoły,
 6. informowania wychowawcy oraz pedagoga/psychologa o sprawach mogących mieć wpływ na naukę i zachowanie dziecka.PRAWA UCZNIA
  § 25

  Uczeń ma prawo do:

 7. opieki wychowawczej w szkole zapewniającej bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności osobistej,
 8. nauki, wychowania, odpoczynku i ochrony zdrowia,
 9. informacji o programach nauczania, stawianych wymaganiach, zasadach i kryteriach oceniania,
 10. jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
 11. organizacji życia szkolnego umożliwiającej zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwościami rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
 12. pomocy w przypadku trudności w nauce i przy wyborze dalszego kształcenia,
 13. życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
 14. korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,
 15. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętów, środków dydaktycznych oraz z księgozbioru szkolnego,
 16. systematycznego rozszerzania swojej wiedzy, umiejętności, zdolności i zainteresowań,
 17. usprawiedliwionego zwolnienia z zajęć szkolnych w przypadku uczestnictwa w zawodach, konkursach, turniejach, olimpiadach organizowanych przez władze samorządowe, MEN, lokalne, oświatowe.

OBOWIĄZKI UCZNIA

§ 26

Uczeń jest zobowiązany do:

 1. regularnego uczestniczenia w zajęciach szkolnych,
 2. przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie szkoły, norm i zasad współżycia społecznego, traktowania z szacunkiem wszystkich dorosłych i rówieśników,
 3. kulturalnego i życzliwego zachowania się na terenie Szkoły i poza terenem Szkoły,
 4. systematycznego uczenia się i pracy nad swoim rozwojem,
 5. troszczenia się o honor szkoły i jej dobre imię,
 6. dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole,
 7. dbałości o sprzęt, meble, urządzenia i pomoce szkolne,
 8. wypełniania poleceń Dyrektora Szkoły, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
 9. przestrzegania obowiązujących przepisów, chronienie własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz zdrowia i bezpieczeństwa innych uczniów,
 10. szacunku dla przełożonych, pracowników szkoły oraz kolegów i koleżanek,
 11. dbałości o kulturę słowa,
 12. godnego i kulturalnego zachowywanie się w szkole i poza szkołą,
 13. utrzymywania porządku i estetyki w swojej klasie, szkole oraz poza nią,
 14. na wszystkich uroczystościach i ważnych wydarzeniach w życiu Szkoły, ucznia obowiązuje galowy strój szkolny. Przez galowy strój szkolny rozumie się: białą bluzkę lub koszulę, granatowe lub czarne spodnie, granatową lub czarną spódnicę, marynarkę lub kamizelkę, wyjściowe buty.

NAGRADZANIE I KARANIE UCZNIÓW

§ 27

1. W Liceum obowiązuje system wyróżnień, nagród i kar dla uczniów.
2. Wobec uczniów wyróżniających się w nauce, zachowaniu i aktywności społecznej stosuje się następujące wyróżnienia i nagrody:

 1. ustna pochwała wychowawcy klasy,
 2. ustna pochwała Dyrektora,
 3. list gratulacyjny wychowawcy do rodziców ucznia,
 4. list gratulacyjny Dyrektora do rodziców ucznia,
 5. dyplom pochwalny dla ucznia,
 6. nagroda rzeczowa,
 7. statuetka Szkoły “Najlepszy z najlepszych”

3. Szczegółowe kryteria i procedury przyznawania nagród i wyróżnień zapisane są w Procedurze Nagradzania Uczniów przyjętej przez Zespół Wychowawczy po zaopiniowaniu przez Samorząd Uczniowski.
4. Wobec uczniów niestosujących się do norm i zasad obowiązujących w szkole i uczniów łamiących zasady niniejszego Statutu stosuje się następujący system kar:

 1. ustne upomnienie wychowawcy klasy,
 2. ustne upomnienie Dyrektora,
 3. skierowanie listu do rodziców przez wychowawcę klasy,
 4. nagana dla ucznia w formie pisemnej przez Dyrektora lub wychowawcę.
 5. zakaz reprezentowania Szkoły na imprezach międzyszkolnych wydany przez Dyrektora Szkoły,
 6. skreślenie z listy uczniów Szkoły, co skutkuje rozwiązaniem umowy o kształcenie.

5. Uczeń, który swoim postępowaniem wyrządził krzywdę innym osobom, jest zobowiązany do ich przeproszenia i zadośćuczynienia.
6. Rodzice ucznia, którego postępowanie spowodowało szkodę materialną innych osób lub Szkoły zobowiązani są do pokrycia w całości lub w części wyrządzonej szkody. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor.
7. Uczeń ma prawo do pisemnego odwołania się od kary w ciągu 7 dni, licząc od daty jej otrzymania do:

 1. od decyzji wychowawcy do dyrektora szkoły
 2. od decyzji dyrektora szkoły do Organu Prowadzącego

7.1 Uczeń każdorazowo może prosić o pomoc Rzecznika Praw Ucznia

§28

Powodem podjęcia przez Radę Pedagogiczną uchwały o skreśleniu ucznia z listy uczniów może być poważne naruszenie przez niego zasad i norm zachowania oraz współżycia społecznego, a w szczególności:

 1. spożywanie alkoholu i przebywanie pod jego wpływem na terenie Liceum oraz na imprezach i wycieczkach organizowanych przez Szkołę, posiadanie, rozprowadzanie czy używanie substancji psychoaktywnych,
 2. stwarzanie sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dla siebie i innych,
 3. zachowania agresywne lub przemocy w stosunku do ucznia lub nauczyciela,
 4. przejawów agresji u ucznia, które stwarzają zagrożenie dla zdrowia innych dzieci,
 5. wejście ucznia w kolizję z prawem,
 6. rażące naruszenie dyscypliny przez ucznia w Szkole,
 7. uzyskanie przez ucznia oceny nieodpowiedniej z zachowania.
 8. brak promocji do klasy programowo wyższej
 9. niewywiązywanie się z obowiązków ucznia zawartych w
  §26
§ 29

Rozwiązanie umowy o kształcenie ucznia może nastąpić również z inicjatywy Organu Prowadzącego szkołę w przypadku:

 1. naruszenia warunków umowy przez rodziców (prawnych opiekunów) dotyczących płatności.
 2. naruszanie dobrego imienia szkoły lub organu prowadzącego.

ROZDZIAŁ 8
WARUNKI PRZYJĘCIA DO LICEUM

§ 30

O przyjęciu ucznia do Liceum decydują łącznie:

 1. pozytywny wynik spotkania kwalifikacyjnego z kandydatem,
 2. ustalone w danym roku szkolnym kryteria rekrutacji.

2. Wpisanie na listę uczniów poprzedza podpisanie umowy o kształcenie ucznia pomiędzy Milenium s.c. w Legionowie a rodzicami lub prawnymi opiekunami ucznia.
3. Szczegółowe warunki przyjęcia ucznia do szkoły określa Regulamin Rekrutacji opracowywany na dany rok szkolny.

ROZDZIAŁ 9
ŚRODKI FINANSOWE LICEUM

§ 31

Środki finansowe LICEUM stanowią:

 1. opłata rekrutacyjna,
 2. wpisowe,
 3. czesne,
 4. subwencje.

ROZDZIAŁ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 32

Statut wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia działalności Liceum, tj. z dniem 1 września 2019 r.

§ 33

Liceum posługuje się pieczęcią metalową, okrągłą, dużą i małą z godłem i napisem, która używana jest do dokumentów specjalnej rangi.
Liceum używa stempla podłużnego do sporządzanej dokumentacji o następującej treści:
Niepubliczne Liceum Językowe
Academy of the Future
ul. Parkowa 27 b
05-120 Legionowo
tel. 22 732 01 82
3. Liceum posiada logo, które symbolizuje koncepcję szkoły o następującej grafice: