Skip links

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Niepublicznym Językowym Liceum Academy of the Future w Legionowie na rok szkolny 2019/2020

Statut

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

w Niepublicznym Językowym Liceum Academy of the Future w Legionowie na rok szkolny 2019/2020

Ocena zapotrzebowania na WSDZ

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań

podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru dalszej drogi kształcenia. System ten określa rolę i zadania osób odpowiedzialnych w ramach rocznego planu działań, czas i miejsce realizacji zadań, oczekiwane efekty, metody pracy. WSDZ jest częścią planu wychowawczego szkoły i jest włączony do Statutu szkoły. Adresatami projektu są uczniowie, ich rodzice, nauczyciele oraz instytucje wspomagające proces doradczy. Uczeń przygotowany do podjęcia decyzji edukacyjnej i zawodowej to taki, który zna swoje zainteresowania i predyspozycje, potrafi dokonać samooceny i ma plany na przyszłość.

Założenia i cele WSDZ

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego zakłada, że:

 • wybór zawodu jest procesem będącym sekwencją decyzji podejmowanych na przestrzeni wielu lat życia
 • na wybór zawodu składają się: wiedza na temat siebie, wiedza na temat zawodów, ścieżek edukacyjnych i rynku pracy
 • na wybór zawodu wpływają głównie cechy osobowościowe jednostki (temperament, charakter, zdolności), zainteresowania, umiejętności, doświadczenia, wyznawane wartości, czynniki emocjonalne, zdrowotne, a także wpływ otoczenia i aktywność własna
 • działania w ramach WSDZ muszą być systematyczne, zaplanowane i realizowane wg harmonogramu pracy szkoły
 • WSDZ obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami i nauczycielami
 • WSDZ ma charakter planowych działań ogółu nauczycieli i koordynowany jest przez szkolnego doradcę zawodowego, dzięki czemu wszelkie działania szkoły mają spójny charakter.

 

Cele programu WSDZ

Przygotowanie uczniów do trafnego wyboru drogi dalszego kształcenia i zawodu. Cel główny wykazuje konieczność kształcenia u uczniów konkretnych umiejętności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w różnych rolach zawodowych i społecznych. Jest zobowiązaniem całej społeczności szkolnej do systematycznych oddziaływań wychowawczo – doradczych.

Cele szczegółowe

Uczniowie:

 • rozwijają umiejętności pracy zespołowej oraz kształtowania właściwych relacji społecznych
 • wiedzą jak rozwijać swoje zainteresowania, pasje i talenty
 • posiadają informacje o zawodach, ofercie edukacyjnej i rynku pracy
 • potrafią podejmować decyzje w oparciu o wiedzę o swoich zasobach

Nauczyciele:

 • potrafią diagnozować potrzeby i zasoby uczniów
 • rozwijają talenty, zainteresowania, zdolności, predyspozycje uczniów