Skip links

Wewnątrzszkolny System Oceniania Niepublicznego Liceum Językowego Academy of the Future

Statut

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Niepublicznego Liceum Językowego Academy of the Future

 • 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Ocenianiu podlegają:
 2. osiągnięcia edukacyjne ucznia,
 3. zachowanie ucznia.

 

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:
 2. wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania,
 3. wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 

 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.

 

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, które ma na celu:
 2. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,
 3. udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć,
 4. udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju,
 5. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
 6. dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia,
 7. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 

 1. Ocenianie dokonywane w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Ocenienia obejmuje:
 2. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych ocen cząstkowych oraz śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
 3. ustalanie kryteriów oceniania zachowania,
 4. ustalanie ocen bieżących, śródrocznych rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
 5. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych,
 6. ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
 7. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (opiekunom prawnym) informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.
 8. Przedmiotowe systemy oceniania tworzone są dla poszczególnych obowiązkowych i dodatkowych zajęć dydaktycznych przez nauczycieli danych zajęć i muszą być zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania oraz odpowiednimi przepisami prawa.

 

 

 • 2

Obszary oceniania

 

 1. Przedmiotem oceny jest poziom i postęp w opanowaniu wiadomości w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania.

 

 1. Przedmiotem oceniania są również następujące umiejętności:
 2. gromadzenie i pogłębiania wiedzy;
 3. dokonywanie syntezy i analizy;
 4. samodzielne zdobywanie informacji;
 5. hierarchizowanie informacji;
 6. wnioskowanie;
 7. komunikowanie się w językach polskim i obcych;
 8. dokonywanie autoprezentacji;
 9. używanie języka przedmiotu;
 10. praca samodzielna i współpraca w grupie.

 

 1. Przedmiotem oceny jest postawa ucznia, a szczególnie:
 2. stosunek do obowiązków szkolnych;
 3. wywiązywanie się z powierzonych zadań;
 4. przełamywanie własnych ograniczeń;
 5. chęć doskonalenia się;
 6. stopień respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

 

 

 • 3

Szczegółowe zasady i kryteria oceniania

 

 1. Ocenianie odbywa się z poszanowaniem zasad: systematyczności, jawności i różnorodności metod.

 

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o:
 2. przedmiotowych wymaganiach edukacyjnych, niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen, wynikających z realizowanych programów nauczania;
 3. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
 4. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 

 1. Wychowawcy klas na początku roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o:
 2. warunkach, sposobie i kryteriach oceniania zachowania
 3. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

 1. 4. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych ucznia:
 2. posiadającego opinię lub orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 3. nieposiadającego orzeczenia lub opinii, ale objętego w szkole pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

 

 1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną wystawia nauczyciel uczący danego przedmiotu.

 

 1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną wystawia się na podstawie minimum ocen cząstkowych z danego przedmiotu. W przypadku zajęć realizowanych w wymiarze 1 godziny tygodniowo, dopuszcza się wystawienie oceny klasyfikacyjnej z 2 ocen cząstkowych, w przypadku zajęć realizowanych w wymiarze 2 godzin tygodniowo z 3 ocen, w przypadku 3 i więcej godzin tygodniowo – 4 ocen. Ocena klasyfikacyjna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych, bowiem oceny bieżące mają różną wagę. Nauczyciel korzysta ze średniej ważonej tylko jako pomocy przy wystawianiu oceny z uwzględnieniem zaangażowania i postępu ucznia.

 

 1. Ocena klasyfikacyjna zostaje wystawiona w oparciu o rozpoznany postęp dokonany przez ucznia oraz zaangażowanie i wysiłek włożony w proces zdobywania wiedzy i realizacji obowiązków.

7a. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków.

 

 1. Przy wystawianiu oceny z wychowania fizycznego, muzyki, plastyki, zajęć technicznych i artystycznych w szczególności bierze się pod uwagę wysiłek ucznia oraz wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tego przedmiotu, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

 

 1. W klasach IV Liceum zostaje przeprowadzony próbny egzamin maturalny. Wyniki egzaminów próbnych nie mogą mieć wpływu na roczną ocenę klasyfikacyjną.

 

 1. Wymagania z przedmiotu objętego indywidualnym programem nauki ustala nauczyciel i podaje do wiadomości ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

 

 1. Uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza. Opinię lekarza należy dostarczyć w ciągu 10 dni od daty wystawienia.
 2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

 

 1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej może zwolnić ucznia z wadą słuchu, głęboką dysleksją rozwojową, afazją, niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego do końca kształcenia na danym etapie edukacyjnym.

 

 1. W trzecim etapie edukacyjnym stosuje się i wprowadza niektóre elementy oceniania kształtującego. Są to: cele lekcji, kryteria, informacja zwrotna i samoocena dla chętnych uczniów. Stosowanie pozostałych elementów oceniania kształtującego zależy od nauczyciela.
 2. Niepodjęcie lub niewykonanie pracy na ocenę kształtującą skutkuje otrzymaniem przez ucznia oceny niedostatecznej.

 

 

 • 4

Oceny i wymagania edukacyjne

 

 1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:
 2. bieżące,
 3. klasyfikacyjne:

– śródroczne i roczne,

– końcowe.

 

2.Podstawą do wystawiania oceny semestralnej i rocznej jest przede wszystkim poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz zaangażowanie i włożony wysiłek w proces zdobywania wiedzy i realizacji obowiązków.

 

 1. Model oceniania uwzględnia dwie składowe:
 2. główną ocenę obrazującą poziom spełnienia wymagań podstawy programowej (ocena za wiedzę/ osiągnięcia) wyrażoną w skali 1-6.
 3. ocenę uzupełniającą obrazującą poziom zaangażowania ucznia w proces zdobywania wiedzy i realizacji obowiązków oraz wysiłek włożony w daną pracę wyrażoną skalą A-D

A – maksymalny

B – częściowy

C – sporadyczny

D – żaden

 1. Oceny bieżące oraz klasyfikacyjne z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych wystawia się w stopniach według następującej skali:
 2. stopień celujący – 6 (cel),
 3. stopień bardzo dobry – 5 (bdb),
 4. stopień dobry – 4 (db),
 5. stopień dostateczny – 3 (dst),
 6. stopień dopuszczający – 2 (dop),
 7. stopień niedostateczny – 1(ndst).

 

 1. Przy wystawianiu ocen ze sprawdzianów, projektów i olimpiad/konkursów nauczyciel stosuje następującą skalę procentową:

0 – 40% – niedostateczny

41 – 55% – dopuszczający

56 – 74% – dostateczny

75 – 89% – dobry

90 – 99% – bardzo dobry

100% – celujący

 

Podane wartości procentowe podlegają matematycznej regule zaokrąglania do jedności (np. < 79,5; 80,4> – traktujemy jako 80%)

 

 1. Przy wystawianiu pozostałych ocen, np. z kartkówek, pracy w grupach, prac domowych i innych nauczyciel stosuje następującą skalę procentową:

0 – 40% – niedostateczny

41 – 55% – dopuszczający

56 – 74% – dostateczny

75 – 89% – dobry

90 – 100% – bardzo dobry

 

Podane wartości procentowe podlegają matematycznej regule zaokrąglania do jedności (np. < 79,5; 80,4> – traktujemy jako 80%)

 

 

 1. Kryteria ocen bieżących:
 2. Bieżącą ocenę celującą z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych otrzymuje uczeń, który otrzymał 100% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia z danej formy oceniania bieżącego, dotyczy sprawdzianów, projektów, konkursów i olimpiad.
 3. Bieżącą ocenę bardzo dobrą z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych otrzymuje uczeń, który otrzymał co najmniej 90% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia z danej formy oceniania bieżącego.
 4. Bieżącą ocenę dobrą z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych otrzymuje uczeń, który otrzymał co najmniej 75% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia z danej formy oceniania bieżącego.
 5. Bieżącą ocenę dostateczną z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych otrzymuje uczeń, który otrzymał co najmniej 56% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia z danej formy oceniania bieżącego.
 6. Bieżącą ocenę dopuszczającą z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych otrzymuje uczeń, który otrzymał co najmniej 41% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia z danej formy oceniania bieżącego.
 7. Bieżącą ocenę niedostateczną z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych otrzymuje uczeń, który nie otrzymał minimalnej liczby punktów możliwych do zdobycia z danej formy oceniania bieżącego na ocenę dopuszczającą.
 8. Oceny wskazane w pkt. 2 lit. a – e stanowią oceny pozytywne, stopień niedostateczny stanowi ocenę negatywną.

 

 1. Stosowanie znaków „plus” i „minus” przy stopniach określonych w pkt. 2 lit. b – e dopuszczalne jest jedynie przy ocenianiu bieżącym.

 

 1. Kryteria ocen za zaangażowanie:

A
Uczeń z własnej inicjatywy:
– systematycznie pogłębia swoją wiedzę, korzystając z różnych źródeł informacji
– wykazuje się samodzielnością i kreatywnością w poszukiwaniu wiedzy
– chętnie podejmuje się wykonania zadań dodatkowych wykraczających poza podstawę programową
– wytrwale poszukuje zastosowań wiedzy w praktyce
– chętnie dzieli się swoją wiedzą z innymi uczniami – „żyje” wiedzą
– zgłasza swoje problemy związane z przedmiotem i poszukuje ich rozwiązań
– podejmuje dodatkową pracę z nauczycielem w celu podwyższenia swoich umiejętności
– nie przekracza ustalonych przez nauczyciela i PSO ilości nieprzygotowań
Wykazuje własną inicjatywę w pogłębianiu i poszukiwaniu wiedzy, jest twórczy
i kreatywny.
B
Uczeń:
– nie przekracza ustalonych przez nauczyciela/ PSO ilości nieprzygotowań,
– przygotowany do lekcji – ma zorganizowany warsztat pracy, utrwaloną wiedzę,
– systematycznie odrabia lekcje i przygotowuje się do zajęć, jest aktywny na lekcji, chce się uczyć, poznać nowe informacje, które wykorzysta w życiu codziennym,
– stara się, według swoich możliwości, wzorcowo prowadzić zeszyt przedmiotowy oraz ćwiczenia
– nie utrudnia nauczycielowi prowadzenia zajęć, jest ich aktywnym uczestnikiem
– podejmuje dodatkową współpracę z nauczycielem w celu podwyższania swoich umiejętności
– zgłasza swoje problemy
– zalicza wszystkie prace i sprawdziany w ustalonym przez nauczycieli terminie
Uczeń potrzebuje zachęty, delikatnego wsparcia ze strony nauczyciela.
C
Uczeń:
– jest przeświadczony o użyteczności nauki szkolnej, ale sam nie poszukuje nowej wiedzy, nie ma potrzeby ani chęci do samodzielnego jej pogłębiania
– zwykle odrabia lekcje i jest przygotowany do zajęć, ale trzeba mu o tym przypominać
– nie dba o warsztat pracy (często zapomina książek oraz zeszytu, przyborów)
wymaga dużej kontroli ze strony nauczyciela (nauczyciel musi przypominać o, np.: terminach oddawanych prac, etc)
Uczeń potrzebuje kontroli nauczyciela, sam nie wykazuje inicjatywy w pogłębianiu wiedzy.
D
Uczeń:
– demonstruje negatywny stosunek do nauki, np.: zwykle jest nieprzygotowany do lekcji, nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych, nie ma przygotowanego warsztatu pracy, etc, wykazuje się minimalnym wkładem pracy, zależy mu nie na zdobyciu nowej wiedzy i umiejętności, ale na przejściu do klasy programowo wyższej.
– swoją postawą dezorganizuje lekcję, skutecznie utrudnia jej prowadzenie,
– lekceważy polecenia nauczycieli oraz pracowników szkoły
Uczeń wymaga stałej kontroli ze strony nauczyciela oraz współpracy z rodzicami.

 

 1. Ocena semestralna oraz roczna wystawiane są jako wynik średniej ważonej, wynikającej z ocen, uzupełnionej dodatkowo oceną z zaangażowania z uwzględnieniem postępu ucznia w nauce.

Ustalanie oceny semestralnej i rocznej następuje według zasady:
I semestr:
obliczenie średniej ważonej,
obliczenie średniej arytmetycznej oceny zaangażowania, gdzie A-4, B-3, C-2, D-1:
3,50-4,00 – A
2,50 – 3,49 – B
1,50 – 2,49 – C
1 – 1,49 – D

Ocena roczna (II semestr):
ustalenie oceny końcowej, jako sumy średniej ważonej i wartości przypisanej średniej ocenie z zaangażowania:
A +0,4
B +0,2
C 0
D -0,4
Ocena końcowa – podane poniżej przedziały nie są obligatoryjne, są jedynie propozycją. Każdy uczeń powinien zostać oceniony w sposób indywidualny.
0-1,75 niedostateczny
1,76 -2,65 dopuszczający
2,66 – 3,65 dostateczny
3,66 – 4,65 dobry
4,66 – 5,50 bardzo dobry
5,51 – 6,00 celujący
12.Wagi i formy pracy ucznia, które podlegają ocenie, ustalają nauczyciele w PZO.

 

 1. Ogólne kryteria oceniania:
 2. Klasyfikacyjną ocenę celującą z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych otrzymuje uczeń, który wyróżnia się poziomem wiadomości i umiejętności z danego przedmiotu, perfekcyjne opanował wiedzę i umiejętności przewidziane podstawą programową, a ponadto jego wiedza i umiejętności wykraczają ponad poziom wymagań edukacyjnych lub odnosi sukcesy w olimpiadach i/lub w konkursach przedmiotowych.
 3. Klasyfikacyjną ocenę bardzo dobrą z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych otrzymuje uczeń, który w pełni opanował materiał przewidziany programem nauczania danego przedmiotu. Ma twórcze podejście do przedmiotu oraz umiejętność skutecznego stosowania posiadanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania nietypowych problemów.
 4. Klasyfikacyjną ocenę dobrą z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych otrzymuje uczeń, który reprezentuje dobry poziom wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania danego przedmiotu. Twórczo korzysta z przyswojonej wiedzy, potrafi zapamiętywać fakty, rozumie je i stosuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania typowych problemów.
 5. Klasyfikacyjną ocenę dostateczną z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę i umiejętności na poziomie wystarczającym do kontynuowania nauki przedmiotu. Posiada ogólne rozeznanie w materiale nauczania określonym programem nauczania realizowanym w danej klasie. Jego wiedza jest jednak nieutrwalona. Uczeń oceniony na stopień dostateczny rozumie przewidziane programem nauczania treści i właściwie interpretuje fakty.
 6. Klasyfikacyjną ocenę dopuszczającą z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych otrzymuje uczeń, który opanował treści uznane za absolutnie niezbędne zawarte w realizowanym w danej klasie programie nauczania, tzn. takie, które nie uniemożliwiają mu dalszej nauki i rokuje nadzieję, że będzie w stanie uzupełnić braki. Uczeń oceniony na stopień dopuszczający zapamiętuje przede wszystkim fakty, poprawnie je grupuje i odróżnia od innych, ale nie rozumie ich i nie potrafi zastosować zdobytych wiadomości do rozwiązania problemów typowych bez pomocy nauczyciela. Wykazuje chęć do nauki i wkłada wysiłek w próby opanowania materiału.
 7. Klasyfikacyjną ocenę niedostateczną z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych podstawą programową danego przedmiotu. Nie wykazuje woli ich uzupełnienia.

 

 

 • 5

Zasady sprawdzania osiągnięć i postępów uczniów

 

 1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

 

 1. Ocenianie bieżące ucznia powinno się odbywać systematycznie przy uwzględnieniu tygodniowego i rocznego wymiaru godzinowego danego przedmiotu.

 

3.Nauczyciel ma obowiązek oceniać różnorodne formy aktywności ucznia, co jest gwarancją obiektywizmu i sprawiedliwości oceny klasyfikacyjnej.

 

 1. 4. Wyróżnia się następujące narzędzia oceniania:
 2. sprawdziany (prace klasowe);
 3. odpowiedzi ustne;
 4. kartkówki
 5. praca w grupie;
 6. praca domowa;
 7. aktywność na zajęciach;
 8. próbny egzamin maturalny;
 9. projekty
 10. praca pozalekcyjna, np. udział w olimpiadach, konkursach, aktywne uczestniczenie w zajęciach dodatkowych.
 11. inne (ustalone indywidualnie przez nauczyciela przy uwzględnieniu specyfiki danego przedmiotu).

 

 1. Różne narzędzia oceniania bieżącego mają różne wagi (zależy to od nauczyciela danego przedmiotu).

 

 1. Sprawdziany powinny dostarczać informacji na temat wiedzy i umiejętności ucznia związanych z danym przedmiotem. Należy przed uczniem stawiać problemy do rozwiązania, wymagać twórczego zastosowania zdobytej wiedzy i samodzielnego myślenia. Formy te powinny sprawdzać także umiejętności językowe ( np. posługiwanie się językiem przedmiotu, poprawność wypowiedzi) i sposób prezentacji zagadnienia. Praca pisemna może mieć formę testu wyboru, pytania otwartego, rozprawki, eseju, interpretacji lub inną – zależnie od specyfiki przedmiotu i wymagań egzaminacyjnych.

 

 1. Zasady przeprowadzania sprawdzianów:
 2. sprawdziany powinny być zapowiedziane co najmniej tydzień wcześniej; zakres i formę pracy ustala nauczyciel i podaje do wiadomości uczniów oraz wpisuje do dziennika elektronicznego;
 3. w jednym tygodniu mogą się odbyć tylko 3 sprawdziany; w jednym dniu może się odbyć tylko 1 sprawdzian;
 4. uczeń nie ma prawa zgłoszenia nieprzygotowania na sprawdzianie;.
 5. uczeń, który był nieobecny na sprawdzianie, musi do niego przystąpić w terminie ustalonym przez nauczyciela;
 6. nauczyciel oddaje sprawdzone i poprawione prace nie później niż 2 tygodnie robocze po ich przeprowadzeniu, a w przypadku języka polskiego – 3 tygodnie robocze;
 7. uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek napisać zaległy sprawdzian w terminie ustalonym przez nauczyciela. Jeżeli go nie napisze otrzymuje ocenę niedostateczną.
 8. następny sprawdzian z danego przedmiotu nie może się odbyć, dopóki poprzedni nie zostanie oceniony, omówiony i oddany (należy systematycznie wpisywać oceny do dziennika elektronicznego).

 

 1. Zasady przeprowadzania kartkówek:
 2. kartkówki są pisemną formą sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów obejmującą materiał z co najwyżej 3 ostatnich lekcji;
 3. kartkówki mogą być niezapowiedziane;
 4. uczeń ma prawo zgłoszenia nieprzygotowania;
 5. uczeń nieobecny na kartkówce może zostać odpytany z materiału, który obejmowała praca, na kolejnych zajęciach.

 

 1. Poprawione i ocenione sprawdziany są przechowywane przez danego nauczyciela do końca bieżącego roku szkolnego.

 

 1. Prace pisemne są udostępniane uczniom w momencie omówienia. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wglądu w prace pisemne w trakcie organizowanych cyklicznie spotkań z rodzicami w budynku szkoły. Nie ma możliwości wynoszenia sprawdzianów poza budynek szkoły ani ich kopiowania, fotografowania.

 

 1. Wypowiedź ustna ucznia obejmuje zakresem materiał ostatnich trzech zagadnień i może się odbyć niezależnie od tego, czy uczeń być powiadomiony wcześniej o takiej formie sprawdzenia wiadomości oraz niezależnie od tego, czy posiada już ocenę za tę formę sprawdzenia wiadomości.

 

 1. Stosowanie innych form oceniania bieżącego zależy od specyfiki przedmiotu i nauczyciela.

 

 1. Próbny egzamin maturalny przeprowadza się w grudniu/styczniu tego roku szkolnego, w którym uczniowie przystępują do egzaminu maturalnego.
 2. Celem próbnego egzaminu maturalnego jest dostarczenie uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o stopniu przygotowania do matury oraz słuszności dokonanych wyborów przedmiotów egzaminacyjnych i ich poziomu.
 3. Próbny egzamin maturalny obejmuje wyłącznie część pisemną.
 4. Uczeń ma obowiązek przystąpić do próbnych egzaminów z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych zgodnie ze złożoną deklaracją, w której określony został także poziom egzaminu.
 • 6

Zasady i formy poprawiania osiągnięć edukacyjnych uczniów

 

 1. Istnieje możliwość poprawy ocen z prac klasowych w terminie i w formie ustalonej przez nauczyciela. Każdy sprawdzian można poprawić jeden raz, chyba że nauczyciel zdecyduje inaczej.

 

 1. Sprawdzian pisany jako poprawa oceniany jest według odrębnej skali procentowej:

0 – 40% – niedostateczny

41 – 60% – dopuszczający

61 – 80% – dostateczny

81 – 95% – dobry

96 – 100% – bardzo dobry

Podane wartości procentowe podlegają matematycznej regule zaokrąglania do jedności (np. < 79,5; 80,4> – traktujemy jako 80%)

 1. Nauczyciel wpisuje do dziennika elektronicznego ocenę wyższą.
 2. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną w wyniku klasyfikacji śródrocznej, jest obowiązany uzupełnić materiał z I okresu.
 3. Zaproponowana przez nauczyciela ocena roczna może być podwyższona w wyniku egzaminu sprawdzającego.

 

 • 7

Zasady i kryteria ocen zachowania

 

 1. Ocenianie zachowania ma na celu:
 2. informowanie ucznia o jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
 3. pomaganie uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju;
 4. motywowanie ucznia do samowychowania i samooceny;
 5. dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o zachowaniu ucznia.

 

 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
 2. wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
 3. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
 4. dbałość o honor i tradycje szkoły;
 5. dbałość o czystość i piękno mowy ojczystej;
 6. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
 7. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
 8. okazywanie szacunku innym osobom;
 9. aktywność na forum klasy i szkoły;
 10. pomoc innym;
 11. godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz.

 

 1. Propozycję oceny zachowania ucznia ustala wychowawca klasy razem z uczniami na godzinie do dyspozycji wychowawcy, nie później niż na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

 

 1. Dokonując oceny zachowania ucznia, wychowawca bierze pod uwagę następujące kwestie:
 2. samoocenę ucznia;
 3. opinie uczniów wyrażających własne zdanie o zachowaniu kolegów;
 4. opinie nauczycieli i pracowników szkoły;
 5. uwagi odnotowane w dzienniku elektronicznym;
 6. frekwencję.

 

 1. Przy ustalaniu oceny zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

 1. Ustaloną ocenę wychowawca przedstawia do zatwierdzenia na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.
 2. Śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala się według następującej skali:
 3. wzorowe;
 4. bardzo dobre;
 5. dobre;
 6. poprawne;
 7. nieodpowiednie;
 8. naganne.

 

 1. Ocena zachowania nie ma wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych oraz na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

 

 1. Kryteria ocen zachowania:
 2. Ocenę wzorową zachowania otrzymuje uczeń, który:

– wzorowo wywiązuje się z obowiązków szkolnych;

– dba o honor i tradycje szkoły;

– godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz;

– inicjuje różne działania na rzecz środowiska, szkoły i klasy i aktywnie w nich uczestniczy;

– prezentuje wzorową postawę wobec innych osób;

– charakteryzuje się wysokim poziomem kultury osobistej;

– dba o estetykę stroju;

– nie ma nieusprawiedliwionych godzin;

– rozwija swoje zainteresowania i zdolności.

 1. Ocenę bardzo dobrą zachowania otrzymuje uczeń, który:

– bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków szkolnych;

– działa dla dobra społeczności szkolnej i klasowej;

– godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią;

– ma pojedyncze nieobecności nieusprawiedliwione – do 5 włącznie;

– wyróżnia się wysokim poziomem kultury osobistej;

– dba o estetykę stroju;

– reprezentuje szkołę w zawodach i konkursach.

 1. Ocenę dobrą zachowania otrzymuje uczeń, który:

– dobrze wywiązuje się z obowiązków szkolnych

– ma kilka/kilkanaście nieusprawiedliwione nieobecności – do 15 włącznie,

– okazuje szacunek innym osobom, jest uprzejmy i kulturalny w kontaktach z innymi ludźmi

– uzupełnia zaległości w nauce spowodowane nieobecnością.

 1. Ocenę poprawną zachowania otrzymuje uczeń, który:

– poprawnie wywiązuje się z obowiązków szkolnych;

– ma nieusprawiedliwionych nieobecności – do 25 włącznie,

– ma poprawny stosunek do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, jeśli zdarzają mu się w tym względzie uchybienia, wykazuje dążenie do poprawy;

– stara się walczyć ze słabościami.

 1. Ocenę nieodpowiednią zachowania otrzymuje uczeń, który:

– poważnie uchybia obowiązkom szkolnym i wykazuje się lekceważącym stosunkiem do obowiązków szkolnych (np. osiąga wyniki w nauce poniżej swoich możliwości);

– używa wulgaryzmów;

– jest nieuczciwy w kontaktach z nauczycielami;

– bywa niegrzeczny, arogancki w stosunku do pracowników szkoły i kolegów;

– łamie przepisy i regulaminy szkolne, np. samowolnie opuszcza teren szkoły;

– utrudnia nauczycielom prowadzenie lekcji;

– niszczy mienie szkolne i kolegów;

– dokucza kolegom i prowokuje sytuacje konfliktowe, bierze udział w bójkach;

– ma znaczną liczbę godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych – do 40 godzin włącznie.

 1. Ocenę naganną zachowania otrzymuje uczeń, który:

– wykazuje się arogancją w stosunku do pracowników szkoły i kolegów;

– nie stosuje się do przepisów statutu szkoły w części odnoszącej się do obowiązków ucznia;

– popełniania wykroczenia przeciwko zdrowiu swojemu i innych – jest brutalny wobec innych osób, znęca się nad nimi fizycznie i/lub psychicznie;

– zastrasza, wymusza pieniądze lub inne rzeczy materialne, kradnie;

– pali papierosy, pije alkohol, używa lub rozprowadza środki odurzające, narkotyki, dopalacze;

– ma zatargi z prawem, niszczy lub fałszuje dokumenty, podaje nieprawdziwe dane;

– mimo upomnień często utrudnia prowadzenie lekcji;

– ma znaczną liczbę godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych – powyżej 40 godzin.

 

 1. Uczeń, który samowolnie opuszcza teren szkoły, nie może mieć oceny zachowania wyższej niż poprawna.

 

 1. Usprawiedliwienie nieobecności:
 2. uczeń, który był nieobecny, powinien w ciągu 7 dni od momentu powrotu do szkoły usprawiedliwić swoją nieobecność – po tym terminie jego nieobecność traktuje się jako nieusprawiedliwioną (nieobecność można usprawiedliwić w sposób tradycyjny – papierowy lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego);
 3. o przyjęciu i zaakceptowaniu usprawiedliwienia decyduje wychowawca klasy;
 4. usprawiedliwienie powinno zawierać datę (ewentualnie konkretne godziny) i może dotyczyć tylko pojedynczej nieobecności; niedopuszczalne jest dostarczenie jednego usprawiedliwienia dla kilku nieobecności.
 5. uczeń pełnoletni ma prawo do usprawiedliwienia swojej nieobecności. Decyzję o przyjęciu usprawiedliwienia podejmuje wychowawca po wcześniejszym uzyskaniu od rodziców (opiekunów prawnych) ucznia pisemnej stałej zgody na usprawiedliwianie godzin nieobecnych samodzielnie przez ucznia.

 

 

 

 

 • 8

Ocenianie klasyfikacyjne

 

 1. Uczeń podlega klasyfikacji:
 2. śródrocznej i rocznej,
 3. końcowej.

 

 1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

 1. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

 1. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie czwartej.

 

 1. Na klasyfikację końcową składają się:
 2. roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone w klasie czwartej;
 3. roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych;
 4. roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie czwartej.

 

 1. Najpóźniej na 30 dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują za pośrednictwem dziennika elektronicznego ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) o przewidywanych dla niego ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych lub o nagannej ocenie z zachowania.
 2. Rodzice (opiekunowie prawni) ucznia zagrożonego oceną niedostateczną muszą pojawić się w szkole osobiście i złożyć oświadczenie o tym, że zostali poinformowani o zagrożeniu. W przypadku nieobecności rodziców (opiekunów prawnych) uczniów zagrożonych oceną niedostateczną wychowawca ma obowiązek wysłać list polecony za potwierdzeniem odbioru. Dwukrotne wysłanie do rodziców (opiekunów prawnych) listu poleconego, który nie został odebrany, uznaje się za dopełnienie obowiązku poinformowania.

 

 1. Najpóźniej na 2 tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują za pośrednictwem dziennika elektronicznego ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych.

 

 1. Z zastrzeżeniem pkt. 10 poniżej, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne na podstawie ocen bieżących, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.

 

 1. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty, otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą roczną ocenę klasyfikacyjną.

 

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

 

 

 • 9

Egzamin klasyfikacyjny

 

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

 

 1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności ma prawo zdawać egzamin klasyfikacyjny z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów.

 

3.Egzamin klasyfikacyjny może zdawać uczeń, który został nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, jeżeli Rada Pedagogiczna wyrazi na to zgodę.

 

4.Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń, który spełnia obowiązek szkolny lub nauki poza szkołą (indywidualny program, tok nauki). Egzamin nie obejmuje wówczas następujących obowiązkowych zajęć edukacyjnych: techniki, plastyki, muzyki, wf oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych i nie ustala się oceny z zachowania.

 

 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły, w której skład wchodzą:

– dyrektor lub wicedyrektor szkoły – jako przewodniczący;

– nauczyciel uczący ucznia;

– wskazany przez Dyrektora inny nauczyciel prowadzący te same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

 

 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi).
 2. Egzamin klasyfikacyjny obejmuje materiał całego roku szkolnego i składa się z dwóch części:
 3. pisemnej,
 4. ustnej.

 

 1. Zadania na egzamin klasyfikacyjny przygotowuje nauczyciel uczący ucznia.

 

 1. Egzamin oceniany jest w skali punktowej:
 2. za każdą część egzaminu uczeń może uzyskać od 0 do 100%;
 3. ogólna ocena egzaminu jest średnią uzyskaną łącznie w części ustnej i pisemnej.

 

 1. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:
 2. skład komisji i podpisy jej członków;
 3. termin egzaminu;
 4. zadania egzaminacyjne;
 5. wynik egzaminu;
 6. ocenę ogólną.

 

 1. Do protokołu dołącza się pracę pisemną ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach.

 

 1. Protokół egzaminu klasyfikacyjnego dołącza się do arkusza ocen ucznia.

 

13.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w ustalonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.

 

 1. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna.

 

 

 • 10

Egzamin poprawkowy

 

 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

 

 1. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor szkoły przed dniem zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i podaje do informacji ucznia oraz jego rodziców (prawnych opiekunów). Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu wakacji.

 

 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora szkoły, jednak nie później niż do końca września.

 

4.Egzamin poprawkowy obejmuje materiał całego roku szkolnego.

 

 1. Zakres materiału, jaki obejmuje egzamin poprawkowy, określony zostaje w formie pisemnej przez nauczyciela uczącego i podany do wiadomości ucznia oraz jego rodziców (prawnych opiekunów) przed dniem zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 2. Egzamin poprawkowy z informatyki, edukacji dla bezpieczeństwa, plastyki, muzyki, zajęć artystycznych i technicznych oraz wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

 1. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej.

 

 1. Zagadnienia na obie części egzaminu przygotowuje nauczyciel uczący w konsultacji z innym nauczycielem tego samego lub pokrewnego przedmiotu.

 

 1. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
 2. Dyrektor szkoły lub jego zastępca – jako przewodniczący komisji,
 3. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne (nauczyciel uczący ucznia) – jako egzaminujący,
 4. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia – jako członek komisji.
 5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 6. Zasady oceniania egzaminu:
 7. za każdą część egzaminu uczeń może uzyskać od 0 do 100%,
 8. ogólna ocena egzaminu jest średnią uzyskaną łącznie w części ustnej i pisemnej.

 

 1. Ostateczną ocenę z egzaminu ustala przewodniczący komisji po zapoznaniu się z recenzjami pracy pisemnej i opiniami członków komisji dotyczącymi ustnej części egzaminu.

 

 1. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający:
 2. skład komisji i podpisy jej członków;
 3. termin egzaminu;
 4. zadania egzaminacyjne;
 5. uzyskany wynik i ocenę ogólną.

 

 1. Do protokołu dołącza się pracę pisemną i zwięzłą informację o odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

 1. Egzamin poprawkowy z informatyki, edukacji dla bezpieczeństwa, plastyki, muzyki, zajęć artystycznych i technicznych oraz wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

 1. 16. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem poniższego punktu.

 

 1. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.

 

 • 11

Egzamin sprawdzający

 

 1. Nauczyciel przedstawia propozycję oceny rocznej nie później niż na dwa tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. Uczeń ma prawo do poprawy tej oceny poprzez przystąpienie do egzaminu sprawdzającego.

 

 1. Uczeń deklaruje wolę przystąpienia do egzaminu poprzez złożenie podania w sekretariacie szkoły nie później niż na 3 dni przed planowanym posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.
 2. Termin egzaminu sprawdzającego ustala Dyrektor Liceum w porozumieniu z nauczycielem uczącym. Egzamin nie może się odbyć później niż na 1 dzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.

 

 1. Egzamin sprawdzający obejmuje materiał całego roku szkolnego i składa się z części pisemnej.

 

 1. Zagadnienia przygotowuje nauczyciel uczący w konsultacji z innym nauczycielem tego samego lub pokrewnego przedmiotu.

 

 1. Egzamin przeprowadza nauczyciel uczący.

 

 1. Na wniosek ucznia, jego rodziców (prawnych opiekunów) lub samego nauczyciela uczącego egzamin może zostać przeprowadzony przez innego nauczyciela tego samego przedmiotu, którego wskazuje Dyrektor szkoły.

 

 1. Ostateczną ocenę ze sprawdzianu ustala nauczyciel uczący. Nauczyciel ma prawo poprosić o konsultację podczas sprawdzania innego nauczyciela uczącego tego samego lub pokrewnego przedmiotu.

 

 1. Z przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego sporządza się protokół zawierający:
 2. podpisy nauczycieli;
 3. termin egzaminu;
 4. zadania;
 5. ocenę;
 6. wynik egzaminu.

 

 1. Do protokołu dołącza się pracę pisemną ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

 

 • 12

Ocenianie klasyfikacyjne w przypadku ustalenia oceny niezgodnie z przepisami

 

 1. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.

 

 1. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, można zgłosić od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

 1. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, składającą się z:
 2. Dyrektora lub wicedyrektora Liceum, jako przewodniczącego komisji;
 3. nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne;
 4. nauczyciela prowadzącego takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

 

4.Nauczyciel, o którym mowa w pkt 3 lit. b, może być zwolniony z udziału pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 1. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, składającą się z:
 2. Dyrektora lub wicedyrektora Liceum, jako przewodniczącego komisji;
 3. wychowawca klasy
 4. wybrany nauczyciela prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;
 5. pedagog;
 6. przedstawiciel samorządu uczniowskiego.

 

 1. Komisja:
 2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia obejmujący materiał całego roku szkolnego oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,
 3. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów.
 4. Sprawdzian składa się z części pisemnej i ustnej.

 

 1. Za każdą część sprawdzianu uczeń może uzyskać od 0 do 100%.

 

 1. Ogólna ocena sprawdzianu jest średnią uzyskaną łącznie w części ustnej i pisemnej.

 

 1. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

 

 1. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

 1. Z prac komisji w przypadku zajęć edukacyjnych sporządza się protokół, który zawiera w szczególności:
 2. skład komisji;
 3. termin sprawdzianu;
 4. zadania i pytania sprawdzające;
 5. wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.

 

 1. Z prac komisji w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania sporządza się protokół, który zawiera w szczególności:
 2. skład komisji;
 3. termin posiedzenia komisji;
 4. wynik głosowania;
 5. ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

 

 

 1. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację sporządzoną przez komisję o ustnych odpowiedziach ucznia.

 

 

 • 13

Promowanie i ukończenie szkoły

 

 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne.

 

 1. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej, powtarza dotychczasową klasę.

 

 1. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może, jeden raz w okresie uczęszczania ucznia do Liceum, wyrazić zgodę na promowanie do następnej klasy ucznia klasy I, II lub III, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
 2. Uczeń, który na koniec roku szkolnego uzyskał średnią ocen ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 4,75 oraz otrzymał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję z wyróżnieniem.
 3. Na zakończenie roku szkolnego uczeń, który uzyskał średnią ocen co najmniej 5.00 oraz wzorowe zachowanie uzyskuje tytuł NAJLEPSZEGO Z NAJLEPSZYCH i otrzymuje SKRZYDŁA – NAGRODĘ DYREKTORA SZKOŁY.
 4. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię (etykę), do średniej wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.
 5. Uczeń kończy Liceum, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne.

 

 1. Uczeń kończy Liceum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał średnią ocen ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

 

 1. Wszystkie inne kwestie dotyczące oceniania nieujęte w niniejszym opracowaniu rozstrzygają aktualne przepisy zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 843 z późn. zm.).