Skip links

REKRUTACJA

ZASADY REKRUTACJI

Zainteresowanych kandydatów naszym liceum prosimy o przesłanie na adres mailowy szkoły sekretariat@szkolamilenium.pl

następujących dokumentów:

  1. wypełniony kwestionariusz osobowy (formularz)
  2. świadectwo ukończenia klasy VII
  3. oceny z pierwszego semestru klasy VIII

Po przeanalizowaniu osiągnięć edukacyjnych kandydat spełniający oczekiwania zostanie zaproszony na autoprezentację.

Autoprezentacja w formie dowolnej powinna zawierać oprócz zaprezentowania siebie, swoich zainteresowań także:

– słabe i mocne strony;

– uzasadnienie wyboru naszego liceum;

– cele, jakie sobie kandydat stawia;

– wizję siebie w przyszści

Ocenie podlega: oryginalność, forma (podporządkowana treści, wzbogaca ją a nie zastępuje), poprawność językowa, estetyka.

O przyjęciu do naszego liceum decyduje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły. 

Komisja w szczególności bierze pod uwagę:

  • ocenę z zachowania,
  • ocenę lub/i osiągnięcia z języka obcego, w szczególności języka angielskiego*,
  • osiągnięcia edukacyjne, artystyczne, sportowe,
  • wolontariat,
  • motywację kandydata do wejścia w grono naszej społeczności uczniowskiej. 

Komisja każdą kandydaturę rozpatruje w sposób indywidualny, uwzględniając sytuacje szczególne, nieujęte powyżej.

*Dla kandydatów, którzy mają wątpliwości, co do odpowiedniego poziomu swojej wiedzy z języka angielskiego, przygotowaliśmy test weryfikacyjny. Wynik testu traktowany jest jako narzędzie pomocnicze i nie wpływa bezpośrednio na decyzję o przyjęciu do szkoły. 

Kandydaci na bieżąco będą informowani o wyniku rekrutacji i dalszej drodze postępowania przy dokonywaniu formalności związanych z przyjęciem do naszego liceum.

WAŻNE: 

sekretariat szkoły pracuje zdalnie w godzinach 8.00 – 16.00

tel. 22 732 01 82

Jest możliwość umówienia się na spotkanie z Panią dyrektor 

Heleną Olkucką – tel. 603-267-150

w szkole, by zobaczyć placówkę i porozmawiać na temat zasad przyjęcia do liceum oraz misji szkoły.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!